Chi Chung Do Thoi (Pham Duy) - Quoc Khanh

Chỉ Chừng Đó Thôi (Pham Duy) - Quốc Khanh