Chan Troi Tim (Tran Thien Thanh) - Ngoc Ha & Nguyen Khang

Chân Trời Tím (Tran Thien Thanh) - Ngọc Hạ & Nguyên Khang