Cay Sau Dong (Vo Ta Han) - Bao Yen

Cây Sầu Đông (Vo Ta Han) - Bảo Yến