Bien Tinh (Lam Phuong) - Quang Le

Biển Tình (Lam Phuong) - Quang Lê