Bien Nho (Trinh Cong Son) - Thanh Ha & Quang Dung

Biển Nhớ (Trinh Cong Son) - Thanh Hà & Quang Dũng