Ben Nhau Dem Nay (Dancing All Night) - Don Ho

Bên Nhau Đêm Nay (Dancing All Night) - DonHo