Bac Tinh (Huynh Nhat Tan) - Tuan Ngoc

Bạc Tình (Huynh Nhật Tân) - Tuấn Ngọc