30 Nam (Vo Ta Han) - Khac Dung

30 Năm (Vo Ta Han) - Khắc Dũng